Statut Stowarzyszenia
Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki
EKSPERYMENTATORZY

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY, a w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem,
2. Stowarzyszenie może używać następujących nazw skróconych: Stowarzyszenie EKSPERYMENTATORZY, Grupa EKSPERYMENTATORZY oraz EKSPERYMENTATORZY.
3. Stowarzyszenie może używać nazwy w tłumaczeniu na inne języki, w szczególności wersji angielskiej: The Independent Group of Science Popularizers EXPERIMENTATORS.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r., Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (z późniejszymi zmianami treści wymienionych aktów) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, demokratycznym oraz trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych założonym dla realizacji celów niezarobkowych.
3. Stowarzyszenie ma charakter apolityczny i bezwyznaniowy.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może zawierać umowy cywilnoprawne.
3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
4. Stowarzyszenie celem realizacji swoich celów statutowych może powoływać inne organizacje i instytucje.

§ 5

1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, szkołami, uczelniami i innymi instytucjami.
2. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem innych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
3. Relacje nawiązywane z innymi organizacjami nie mogą naruszać zasad i celów Stowarzyszenia oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do właściwego prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać osoby fizyczne – zgodnie z Kodeksem Pracy lub Kodeksem Cywilnym.
3. Odpłatną pracę na rzecz Stowarzyszenia mogą wykonywać jego członkowie oraz inne osoby fizyczne o odpowiednich kompetencjach ustalanych i weryfikowanych przez Zarząd.
4. Stowarzyszenie może korzystać z pomocy wolontariuszy.

§ 7

1. Stowarzyszenie może posiadać i używać pieczęci oraz innych oznak o treści ustalonej przez Zarząd – zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
2. Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym, zwanym logo Stowarzyszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do statutu.
3. Prawo do używania nazwy oraz znaku graficznego, o których mowa w § 1 ust. 1 – 3 i § 7 ust. 2, jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.
4. Stowarzyszenie może wydawać legitymacje członkowskie – zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Nadrzędnymi celami Stowarzyszenia są:

1) popularyzacja nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych oraz nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej wśród ogółu społeczeństwa;
2) upowszechnianie osiągnięć współczesnej nauki ze szczególnym uwzględnieniem dokonań polskich uczonych;
3) wspieranie systemu oświaty, szkolnictwa wyższego oraz pomocy społecznej;
4) prowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz wdrożeniowych na polu dziedzin humanistycznych i społecznych w zakresie metod nauczania, strategii popularyzacji wiedzy, marketingu nauki, a także psychologicznych i socjologicznych aspektów edukacji;
5) stymulowanie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego zgodnie z koncepcją edukacji ustawicznej, w tym przeciwdziałanie różnym wymiarom marginalizacji;
6) stworzenie i rozbudowywanie ekosystemu wspierającego kompleksowo rozwój młodych dydaktyków, wychowawców i animatorów społeczno – kulturalnych;
7) propagowanie zagadnień pedagogiki oraz psychologii kluczowych dla rozwoju i edukacji człowieka.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) odbywanie systematycznych spotkań wewnętrznych o charakterze szkoleniowym, rozwojowym i motywacyjnym;
2) organizowanie warsztatów i pokazów popularnonaukowych – w szczególności dla dzieci, młodzieży i seniorów;
3) organizowanie zajęć, kursów i korepetycji z biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki i dziedzin pokrewnych;
4) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych osób wykluczonych społecznie oraz prowadzenie adekwatnych działań wyrównujących ich szanse, w tym planowanie i wykonywanie programów profilaktycznych;
5) fundowanie stypendiów uczniom i studentom oraz zapewnianie im pozafinansowych form wsparcia;
6) obejmowanie opieką merytoryczną uczniów uzdolnionych;
7) organizowanie półkolonii, wyjazdów edukacyjnych i studyjnych na terenie kraju oraz poza jego granicami;
8) organizowanie oraz udział w wystawach, targach edukacyjnych, festiwalach nauki i podobnych imprezach (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych);
9) organizowanie konkursów i happeningów;
10) prowadzenie projektów edukacyjnych i badawczych;
11) opracowywanie i wdrażanie innowacji edukacyjnych oraz adaptację rozwiązań sprawdzonych za granicą;
12) organizowanie szkoleń metodycznych dla nauczycieli, edukatorów, popularyzatorów, wychowawców i rodziców;
13) organizowanie oraz udział w wykładach, seminariach, konferencjach naukowych i otwartych dyskusjach;
14) współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi, władzami centralnymi i lokalnymi, stowarzyszeniami, fundacjami, przedsiębiorstwami oraz środkami masowego przekazu;
15) działalność publikacyjną oraz wydawniczą obejmującą teksty, grafiki, nagrania audio i wideo;
16) obecność w Internecie – w szczególności redagowanie własnej strony i aktywność w serwisach społecznościowych;
17) zabieranie głosu w debacie publicznej, komentowanie wydarzeń bieżących oraz odnoszenie się do informacji medialnych;
18) rozwijanie karier dzięki prowadzeniu poradnictwa zawodowego oraz treningów umiejętności miękkich;
19) organizowanie wolontariatu oraz praktyk dla studentów, absolwentów i doktorantów deklarujących chęć zdobycia doświadczenia w wybranym obszarze działalności Stowarzyszenia;
20) pozyskiwanie dotacji, grantów i dofinansowań z różnych źródeł na potrzeby działań statutowych.

§ 10

1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, które są wyodrębnione rachunkowo.
2. Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie jest zgodna z celami statutowymi.
3. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

1) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
2) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
6) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
7) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
10) turystyki i krajoznawstwa;
11) wypoczynku dzieci i młodzieży;
12) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
13) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
15) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
16) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
17) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
18) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
19) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
20) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
21) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
22) promocji i organizacji wolontariatu;
23) działalności charytatywnej;
24) działalności na rzecz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.


4. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

1) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
2) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
6) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
7) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
10) turystyki i krajoznawstwa;
11) wypoczynku dzieci i młodzieży;
12) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
13) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
15) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
16) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
17) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
18) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
19) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
20) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
21) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
22) promocji i organizacji wolontariatu;
23) działalności charytatywnej;
24) działalności na rzecz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

§ 11

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie podejmuje Zarząd.
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.
4. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia ma charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.
5. Zakresy odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej nie mogą pokrywać się w danym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie posiada członków:

1) założycieli;
2) zwyczajnych;
3) wspierających;
4) honorowych.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw obywatelskich, dysponująca wiedzą i umiejętnościami istotnymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia przedstawia Zarządowi dokumenty aplikacyjne, w tym curriculum vitae i list motywacyjny (obligatoryjnie) oraz rekomendacje wystawione przez członków Stowarzyszenia (fakultatywnie).
3. Zarząd po rozpatrzeniu dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w § 13 ust. 2, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od daty ich złożenia wszczyna proces rekrutacji lub podejmuje decyzję odmowną.
4. Zarząd każdorazowo określa tryb i zasady procesu rekrutacji, o którym mowa w § 13 ust. 3, mając na uwadze w szczególności weryfikację w odniesieniu do kandydata kompetencji, o których mowa w § 13 ust. 1. Pozytywny wynik procesu rekrutacji jest jednoznaczny z przyjęciem nowego członka, co Zarząd potwierdza stosowną uchwałą.
5. Kandydat na członka zwyczajnego nieprzyjęty do Stowarzyszenia ma prawo odwołania się od decyzji do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały oraz może ubiegać się o członkostwo ponownie.

§ 14

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna wyrażająca wolę niesienia pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia, którą kandydat powinien oznajmić w pisemnej deklaracji.
2. Kandydat staje się członkiem wspierającym na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji, o której mowa w § 14 ust. 1.
3. Rodzaj i formę wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.

§ 15

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia lub posiada wybitne osiągnięcia w obszarze działalności Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
3) udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
5) ubiegania się o zatrudnienie w Stowarzyszeniu zgodnie z § 6 ust. 2 – 3;
6) posługiwania się znakiem graficznym, o którym mowa w § 7 ust. 2;
7) otrzymywania rekomendacji Stowarzyszenia wystawianych przez Zarząd.

§ 17

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów – zgodnie z posiadanymi kompetencjami;
2) ścisłej współpracy z Zarządem oraz pozostałymi członkami Stowarzyszenia w zakresie rozwoju osobistego, w szczególności uczestnictwa w spotkaniach, o których mowa w § 9 pkt. 1, w średnim wymiarze dziesięciu godzin miesięcznie;
3) angażowania się w promocję Stowarzyszenia;
4) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków;
5) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
6) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

2. Do uszczegóławiania zadań członków Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd, który wprowadza stosowne uchwały opiniowane przez Komisję Rewizyjną.

§ 18

1. Członkowie – założyciele mają takie same prawa i obowiązki, co członkowie zwyczajni.
2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak pełnić funkcje doradcze w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym w § 16 pkt. 2 – 8.
4. Członkowie wspierający mają obowiązki członków zwyczajnych wymienione § 17 ust 1. pkt. 5 – 6 oraz obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 19

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;
2) wykluczenia przez Zarząd z powodu bezzasadnego niewypełniania obowiązków, o których mowa w § 17 ust. 1 – 2 oraz § 18 ust. 3, lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
4) śmierci członka – w przypadku osób fizycznych lub utraty osobowości prawnej – w przypadku osób prawnych;
5) likwidacji Stowarzyszenia.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, a do tego czasu prawa członka są zawieszone. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 21

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 23

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 24

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo – wyborcze.
4. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 10 dni przed jego terminem – osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Jeśli podczas Walnego Zebrania nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później
niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
6. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania
i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2) uchwalanie zmian statutu;
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
9) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 26

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd składa się z 2 – 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, zwanego liderem, oraz 1 – 4 wiceprezesów, zwanych koliderami.
3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
5. Członkowie Zarządu mogą posiadać i posługiwać się imiennymi pieczęciami.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
7. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
6) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
7) zwoływanie Walnego Zebrania;
8) organizowanie i wspieranie rozwoju osobistego członków;
9) podejmowanie decyzji w kwestiach, o których mowa § 3 ust. 3 – 4, § 4 ust. 4, § 5 ust. 1 – 2, § 6 ust. 2 – 4, § 7 ust. 4.

Komisja Rewizyjna

§ 28

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 5 członków, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

1)    członkowie Zarządu ani osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2)    osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych;
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu,
4) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 30

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być:

1) dobrowolne składki członkowskie;
2) darowizny, zapisy i spadki;
3) środki pochodzące z ofiarności publicznej, w tym zbiórek i kwest (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych);
4) aukcje;
5) dotacje, granty, dofinansowania i subwencje;
6) udziały i lokaty;
7) odpłatna działalność pożytku publicznego;
8) działalność gospodarcza;
9) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność statutową w zakresie pożytku publicznego.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 31

Stowarzyszenie nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
2) przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
3) wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Sposób reprezentacji

§ 32

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 33

Uchwałę w sprawie zmiany treści statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 34

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.