Nasze projekty.

Ideą projektu „ONI eksperymentują!” było wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach poprzez organizację cyklu warsztatów popularnonaukowych z zakresu dziedzin matematyczno – przyrodniczych, co miało służyć wspomożeniu procesu rewalidacyjnego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie wskutek wspierania ich wszechstronnego rozwoju i rozbudzania ciekawości otaczającym światem. Oferta zajęć dodatkowych dla osób niepełnosprawnych jest stosunkowo uboga, dlatego wyszliśmy z tą cenną inicjatywą. Typowe propozycje dotyczą aktywności plastycznej, warsztaty promujące nauki ścisłe jawią się więc tutaj pomysłem nowatorskim.

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Specjalnych w Mysłowicach, pracująca na co dzień z uczniami wytypowanymi do udziału w projekcie, znająca najlepiej ich potrzeby, a także ograniczenia, dokonała oceny poziomu funkcjonowania uczniów dla umiejętności matematyczno – przyrodniczych. Stwierdzono konieczność udzielenia wsparcia dzieciom w zakresie uświadamiania zmian, jakie zachodzą w codziennym otoczeniu oraz środowisku naturalnym. Po konsultacjach z zewnętrznymi specjalistami z Niezależnej Grupy Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY (instytucji – realizatora projektu) zdecydowano się podjąć wspólną próbę realizacji adekwatnych działań stanowiących innowację pedagogiczną. Wspólne rozmowy pozwoliły m.in. na przygotowanie ramowego planu zajęć, korespondującego z predyspozycjami tej szczególnej grupy odbiorców.

Główną, bezpośrednią grupę beneficjentów projektu stanowili uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach (ok. 20 osób). Znaczna część z nich to dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Pośrednimi beneficjentami projektu byli popularyzatorzy nauki ze Stowarzyszenia EKSPERYMENTATORZY oraz oligofrenopedagodzy ze Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Uczniom i Szkole „Nasze Dzieci”, a także Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach – wskazani specjaliści przygotują dla siebie nawzajem szkolenia wpływające na podwyższenie jakości projektu oraz uczynienie jego rezultatów bardziej trwałymi.

Kluczową część projektu rozpoczęło spotkanie inauguracyjne z udziałem wszystkich uczestników projektu, połączone z interaktywnym pokazem „Ciekawe Żywioły: Poznajemy Widowiskowe Doświadczenia”. Plan przedsięwzięcia zakłada realizację w 2 równoległych grupach (po ok. 10 osób celem zapewnienia komfortu uczestnikom):

 1. a) wstępnego godzinnego spotkania poświęconego na zabawy integracyjne (nawiązujące do technik Marii Montessori), mającego m.in. zapoznać uczniów z głównymi prowadzącymi i tematyką projektu,
 2. b) popularnonaukowych zajęć edukacyjnych opartych na metodzie warsztatowej (3 godzinne spotkania tematyczne).

Oto ważniejsze walory cechujące te zajęcia:

 • formuła ćwiczeń laboratoryjnych pełnych eksperymentów wykonywanych przez uczestników,
 • różnorodna tematyka i interdyscyplinarny profil,
 • zastosowanie kształcenia przyrodniczego przez dociekanie naukowe (IBSE) i chemii w małej skali (SSC) oraz odwołanie się do zasad oceniania kształtującego,
 • zapraszanie uczestników do pracy w parach i podgrupach,
 • minimalizacja charakteru podawczego na rzecz metod poszukujących,
 • wykorzystywanie technik aktywizujących i motywujących, m.in. Merrilla Harmina,
 • realizacja w trybie team teaching (nauczanie w parze prowadzących).

Rezultaty twarde:

 • 20 beneficjentów (dzieci niepełnosprawnych intelektualnie),
 • realizacja 2 h pokazów (w ramach spotkania inauguracyjnego i podsumowującego),
 • przeprowadzenie 4 h warsztatów dla 2 grup po ok. 10 osób (łącznie 8 h zajęć),
 • stworzenie 4 innowacyjnych scenariuszy warsztatów popularnonaukowych dla ONI,
 • 5 h szkoleń wzajemnych między popularyzatorami nauki i oligofrenopedagogami.

Rezultaty miękkie:

 1. a) korzyści edukacyjne
  • poszerzenie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych,
  • ukierunkowanie procesów poznawczych dzieci,
  • nabycie umiejętności wykonywania prostych doświadczeń,
  • integracja grupy we współpracy z osobami pełnosprawnymi,
  • ukształtowanie kompetencji odnajdywania się w nowych sytuacjach,
  • podniesienie poziomu własnej wartości,
  • nabywanie zdolności rzetelnej samooceny,
 2. b) inne
  • rozwój współpracy między Stowarzyszeniem EKSPERYMENTATORZY a Stowarzyszeniem „Nasze Dzieci” (szerzej: popularyzatorami nauki a środowiskiem ONI),
  • promocja wolontariatu studenckiego.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie.